Magyar Andrológia

2015 | 3. szám

Keresés

Keresés a tartalomban

Facebook oldalunkElindult Társaságunk Facebook oldala.

Kövessen minket ott is!

Szakmai IrányelvekFeltöltés alatt!

 

Támogatók


 

Keresés eredménye

Típusa:
rovat
Keresési paraméterek:
Hirek
<< < 1 2 3 > >>
46 találat 3 oldalon - ebből zárolt tartalom 15989 db
A zárolt tartalmakat csak bejelentkezett felhasználók tekinthetik meg!

Dr. Mol­nár Jenő és a ma­gyar and­ro­ló­gia

ÖSSZE­FOG­LA­LÁS
100  éve  szü­le­tett  dr.  Mol­nár  Jenő,  a  Ma­gyar And­ro­ló­gia  alap­ja­i­nak  meg­te­remtője.  Je­len szá­munk tisz­tel­gés em­lé­ke előtt. Cik­künk­ben né­hány olyan ki­emelt idé­zet­tel em­lé­ke­zünk nagy­sá­ga  előtt,  me­lyek  bi­zo­nyít­ják  tu­do­má­nyos  ...

Erinnerungen eines alten Andrologen nach 90 Lebensjahren

Bei me­i­ner Ge­burt am 24. Ju­ni 1922 wur­de be­sch­los­­sen, dass ich Der­ma­to­lo­ge wer­den soll­te, um die se­it 1890 bes­te­hen­de Der­ma­to­lo­gen­fa­mi­lie fort­fuh­ren zu kön­nen. Da­bei hat­te me­in Va­ter al­ler­dings nicht be­dacht, dass er ins­ge­samt si­e­ben Kin­der ha­ben wür­de, von de­nen dann drei Jun­gen spä­ter den Be­ruf des Der­ma­to­lo­gen erg­re­i­fen ...

A sze­ge­di and­ro­ló­gi­ai ku­ta­tás tör­té­ne­te

Össze­fog­la­lás
A szerző a múlt szá­zad het­ve­nes éve­itől nap­ja­in­kig fog­lal­ja össze a sze­ge­di and­ro­ló­gi­ai ku­ta­tás tör­té­ne­tét. Hang­sú­lyoz­za, hogy a ha­zai and­ro­ló­gia ha­tal­mas fejlődé­sé­ben a sze­ge­di and­ro­ló­gi­ai osz­tály is nagy sze­re­pet vál­lalt. A vi­lág­szer­te ta­pasz­tal­ha­tó sper­mi­um­szám-csök­ke­nés és a ...

A KRIO In­té­zet sper­mi­umdo­nor- szű­ré­si eredmé­ny­ei

Össze­fog­la­lás
2000–2011 kö­zött 1838 fi­a­ta­lem­ber je­lent­ke­zett In­té­ze­tünk  sper­mi­umdo­nor  prog­ram­já­ba.  A több­szin­tű  ki­vizs­gá­lá­suk  ered­mé­nye­iből  ké­szült sta­tisz­ti­ka át­te­kin­tést ad a do­nor­je­löl­tek át­la­gos sper­mi­um­kon­cent­rá­ci­ó­já­nak éven­kén­ti ala­ku­lá­sá­ról, a meg­fe­lelt ...

Be­szá­mo­ló a Ma­gyar And­ro­ló­gi­ai Tu­do­má­nyos Tár­sas­ág VI. Kong­ressz­u­sá­ról

Idén is tör­té­nel­mi vá­ros, Eger adott ott­hont a Ma­gyar And­ro­ló­gi­ai Tu­do­má­nyos Tár­sas­ág (MATT) szo­ká­sos évi Kong­resszu­sá­nak 2012. no­vem­ber 8–10. kö­zött. Az and­ro­ló­gi­ai tu­do­má­nyos élet legfőbb fó­ru­ma­ként szá­mon tar­tott ren­dez­vényt ezút­tal is a ma­gas szak­mai szín­vo­nal és egy­re bővülő ér­deklődés jel­le­mez­te. Nem ...

Dr. Szen­dei György

Fá­jó vesz­te­ség. Ked­ves, sze­re­tet­re­mél­tó em­ber volt, szí­ve­sen ne­ve­tő, tár­sas­ág­ked­ve­lő, jó ba­rát. Könnyen telt a Ve­le kö­zö­sen töl­tött idő, most már en­nek is vé­ge, bár az em­lé­kek még ele­ve­nek …...

Beszámoló a Magyar Andrológiai Tudományos Társaság V. kong­resszusáról

A Ma­gyar And­ro­ló­gi­ai Tu­do­má­nyos Tár­sa­s­ág  ha­gyo­má­nyo­san  éven­ként  meg­szer­ve­zett kong­resszu­sá­ra 2011. nov. 3–5 kö­zött ke­rült sor. Ezút­tal ha­zánk ki­emel­ke­dő tu­risz­ti­kai  köz­pont­ja,  az  egész­ség  vá­ro­sa,  Hév­íz adott ott­hont e ran­gos ren­dez­vény­nek....

Az and­ro­ló­gia asszisz­tált rep­ro­duk­ci­ó­ban hasz­ná­la­tos esz­kö­zei, új­don­sá­gai az el­múlt 10 év­ben

Össze­fog­la­lás
Az el­múlt 10 év ta­pasz­ta­la­ta­it néz­ve meg­áll­apít­hat­tuk,  hogy  az  in­fer­ti­lis  pá­ci­en­sek  szá­má­nak nö­ve­ke­dé­sé­vel a ha­gyo­má­nyos and­ro­ló­gi­ai szak­ren­de­lé­sek fel­sze­relt­sé­gé­ben is igény mu­tat­ko­zik egy­re fej­let­tebb, spe­ci­á­li­sabb la­bo­ra­tó­ri­u­mi esz­kö­zök, ...

Dr. Mol­nár Ákos

Szo­mo­rú­an de má­sod­szor is tol­lat kell ra­gad­nom, ab­ból a cél­ból, hogy ma­gyar szak­lap­ban a Mol­nár-csa­lád egy tag­já­ról bú­csúz­ta­tót ír­jak....

Mindenki megtalálhatta az érdeklődésének megfelelő szeletet

Idén tízedik alkalommal rendezte meg kongresszusát a Magyar Andrológiai Társaság Tapolcán, ahol számos kiváló előadás, szimpózium, workshop zajlott, a leglényegesebb gyakorlati újdonságokat és a legfrissebb információkat osztották meg a szakemberek, így „mindenki megtalálhatta az érdeklődésének megfelelő szeletet”. Hogy miért volt érdemes ellátogatni a kongresszusra, megtudhatják, ha megtekintik Kopa Zsolttal ...

Húgy­csőrup­tu­rá­val szö­vődött pe­nis frac­tu­ra ese­te

ÖSSZE­FOG­LA­LÁS
Szer­zők pe­nis frac­tu­rá­ra és húgy­csőrup­tu­rá­ra jel­lem­ző  tí­pu­sos anam­né­zis­sel és tü­ne­tek­kel je­lent­ke­ző be­te­gük ese­tét is­mer­te­tik. A kór­is­me fel­ál­lí­tá­sá­hoz a fi­zi­ká­lis vizs­gá­lat, va­la­mint ureth­rog­ram vég­zé­se ele­gen­dő volt. A sé­rü­lést né­hány órá­val kö­ve­tő­en el­vég­zett ...

A he­re­tor­zi­ót kö­ve­tő funk­ci­o­ná­lis ka­pil­lá­ris den­zi­tás csök­ke­né­sé­nek ki­mu­ta­tá­sa or­to­go­ná­lis po­la­ri­zá­ci­ós spekt­rá­lis kép­al­ko­tás­sal

Össze­fog­la­lás
Ko­ráb­ban stan­dar­di­zált, új vizs­gá­la­ti mód­szert al­kal­maz­tunk a he­rék és a he­ré­ket ért ká­ro­sí­tó ha­tá­sok (tor­zió) in vi­vo mik­ro­ke­rin­gé­si vizs­gá­la­tá­ra:  az  or­to­go­ná­lis  po­la­ri­zá­ci­ós  spekt­rá­lis (OPS) kép­al­ko­tást. A szé­les kör­ben al­kal­ma­zott int­ra­vi­tá­lis flu­o­resz­cens ...

Le­ány vagy fiú? Avagy a szü­le­ten­dő gyer­mek ne­me meg­vá­lasz­tá­sá­nak csa­lád­ter­ve­zé­si kér­dé­sei

Össze­fog­la­lás
A szer­ző a meg­ter­mé­ke­nyí­tés előt­ti nem­meg­vá­lasz­tás so­kat vi­ta­tott té­má­já­nak csa­lád­ter­ve­zé­si szem­pont­ja­it fog­lal­ja össze....

A fér­fi fo­gam­zás­gát­lásának or­vo­si és jo­gi kér­dé­sei

ÖSSZE­FOG­LA­LÁS
A szer­zők mű­vi med­dő­vé­té­tel­lel kap­cso­la­tos mun­ká­juk el­ső ré­szé­ben a fér­fi-fo­gam­zás­gát­lás­sal fog­lal­koz­nak. En­nek so­rán fel­ve­tik a ha­zai fo­gam­zás­gát­lá­si gya­kor­lat kap­csán ész­lelt prob­lé­má­kat, il­let­ve jo­gi sza­bály­zás­sal kap­cso­la­tos ész­re­vé­te­le­i­ket fog­lal­ják össze. A ...

Beszámoló a Magyar Andrológiai Tudományos Társaság IV. Kongresszusáról

Min­dannyi­unk ese­mény­nap­tá­rá­ban köz­pon­ti he­lyet fog­lal el a Ma­gyar And­ro­ló­gi­ai Tu­do­má­nyos Tár­sas­ág Kong­resszu­sa. A ren­dez­vény­re idén is fes­tôi kör­nye­zet­ben, Bi­ka­lon ke­rült sor 2010. no­vem­ber 4-6. kö­zött. A ré­gi fé­nyé­ben ra­gyo­gó pa­ti­nás, de min­den igényt ki­elé­gí­tô Puch­ner Kas­tély ide­á­lis mi­li­ôt te­rem­tett az ...

Andrologie ...eine unabhängi­ge Spezialität in der Medizin oder eine interdiszipli­näre Institution? – Gedanken anlässlich der gegenwärtigen Entwicklung*

Unter ANDROLOGIE verstehen wir im allgemeinen die Lehre der Zeugungsfähigkeit des Mannes. Sie hat sich aus dem Bedürfnis entwickelt, in Analogie zur Gynaekologie einen mit dieser gleichberechtigten Partner in der medizinischen Wissenschaft zu schaffen. Zugleich müssen wir aber feststellen, dass sich auch in der Bevölkerung verstärkt der Wunsch festigte, den Anteil des Mannes an der Fortpflanzungsmedizin stärker herauszustellen und zwar ...

A 2010. évi MATT Kong­resszus abszt­rakt­jai

BIKAL 2010. NOVEMBER 4–6....

A WHO leg­újabb, 2010-es and­ro­ló­gi­ai re­fe­ren­ci­a­ér­té­kei 4

Össze­fog­la­lás
A WHO 1980 óta ja­va­sol­ja ké­zi­köny­ve­i­ben a stan­dard fer­ti­li­tá­si vizs­gá­la­to­kat, a vi­lág­szer­te egy­sé­ges re­fe­ren­ci­a­ér­té­kek és a kö­zös nó­men­k­la­tú­ra hasz­ná­la­tát. E ké­zi­köny­vek so­rá­ban 2010-ben  je­lent  meg  az  5.  ki­adás.  Köz­le­mé­nyünk át­te­kin­tést ad az új ...

Y-kromoszóma- mikrodeléció és MTHFR génpolimorfizmus vizsgálata azoo- és oligozoospermiás férfiakban

Össze­fog­la­lás
Az idi­o­pat­hi­ás oli­go­zo­os­per­mi­á­ban és azo­o­sper­mi­á­ban szen­ve­dő fér­fi­ak mo­le­ku­lá­ris ge­ne­ti­kai  vizs­gá­la­ta  so­rán  ki­de­rült, hogy az Y-kro­mo­szó­ma  hosszú  kar­ján  le­vő  AZF  (azo­o­sper­mia fac­tor)  a,  b  és  c  ré­gi­ók­ban  be­kö­vet­ke­zett ...

Schäffer László (1951–2013)

Szo­mo­rú­an ér­te­sül­tünk ró­la, hogy 62 éves ko­rá­ban el­hunyt Schäf­fer Lász­ló fo­tó­művész, a Ma­gyar And­ro­ló­gia ké­pi kró­ni­ká­sa....

<< < 1 2 3 > >>
46 találat 3 oldalon - ebből zárolt tartalom 15989 db
A zárolt tartalmakat csak bejelentkezett felhasználók tekinthetik meg!