Magyar Andrológia Folyóirat


Leírás

Hydro­ke­lérôl a he­re tu­ni­ca va­gi­na­li­sá­nak vis­ce­ra­lis és pa­ri­e­ta­lis le­me­ze kö­zött fel­hal­mo­zó­dó kó­ros mennyi­sé­gû fo­lya­dék ese­tén be­szé­lünk. A 70 éves fér­fi­be­teg je­len vizs­gá­la­tá­ra két he­te tar­tó lá­zas ál­la­pot, a he­re­zacs­kó fér­fi­fej­nyi­re va­ló...
Ma a mun­ka­he­lyi sze­re­lem a vi­rág­ko­rát éli. A 21. szá­zad asszo­nyai, ahogy fér­fi­jai is, éle­tük je­lentôs ré­szét a mun­ka­he­lyü­kön töl­tik, így nem meg­lepô, hogy az itt kö­tött is­me­ret­sé­gek oly­kor sze­re­lem­mé ala­kul­nak.
Nagy költônkre hi­vat­koz­va („vét­ke­sek közt cin­kos, aki né­ma”) azért há­bor­gok, mert a nyelv­ron­tók egy­re sza­po­ro­dó gya­ko­ri­ság­gal ne­ve­zik a sper­mi­u­mo­kat sper­má­nak. Ezt a vét­sé­get be­te­gek, or­vo­sok, and­ro­ló­gu­sok, ál­lí­tó­la­gos sza­kértôk és....
Is­mét pa­ti­nás kör­nye­zet, Bu­da­pes­ten a Da­nu­bi­us Ho­tel Mar­git­szi­get adott ott­hont 2015. no­vem­ber 26-28 kö­zött a Ma­gyar And­ro­ló­gi­ai Tu­do­má­nyos Tár­sas­ág im­már ki­len­ce­dik al­ka­lom­mal meg­ren­de­zett kong­resszu­sá­nak.
Cze­i­zel End­re alig né­hány hét­tel 80. szü­le­tés­nap­ja után – nem vá­rat­la­nul, ha­nem – sú­lyos be­teg­sé­ge kö­vet­kez­té­ben, ha­tal­mas éle­te­re­je el­len­ére el­tá­vo­zott kö­zü­lünk.
A szerzô az andrológiai mikrosebészet hazai bevezetésének történetét ismerteti, amely a ’80-as évek elsô felében az ondóúti obliterációk rekanalizációs mûtéteivel indult.
Az el­múlt év­ti­zed­ben bô­vül­tek az is­me­re­tek a sze­xo­ló­gia te­rü­le­tén, a sze­xu­ál­te­rá­pia se­gít­sé­gé­vel pe­dig le­he­tô­ség nyílt szá­mos, fô­ként lel­ki ere­de­tû sze­xu­á­lis prob­lé­ma ke­ze­lé­sé­re. Je­len ku­ta­tás té­má­ja is sze­xo­ló­gi­át fog­lal­koz­ta­tó...
A Dr. Molnár Jenő Alapítvány célja a magyar andrológia fejlődésének elősegítése, támogatása (Pro Andrologia Alapítvány). Az andrológia ma már Európa-szerte önállósuló, megbecsült orvosi tudományág.
Az ön­kén­te­len gyer­mek­te­len­ség nagy pszi­chés ter­het ró­hat a meddő pár női és fér­fi tag­já­ra egya­ránt. Vizs­gá­la­tunk­ba 105 olyan fér­fit von­tunk be, aki gyer­mek­te­len­ség mi­att első al­ka­lom­mal je­lent­ke­zett in­té­ze­tünk and­ro­ló­gi­ai am­­bu­lan­ci­á­ján and­ro...
Je­len vizs­gá­lat cél­ja volt, hogy át­fo­gó ké­pet ka­p­­­junk a ma­gyar egye­tem­is­ták sze­xu­á­lis szo­ká­sa­i­ról. A Deb­re­ce­ni Egye­tem ál­ta­lá­nos or­vo­si, fo­g­­or­vo­si és gyógy­sze­rész hall­ga­tói kö­zött vé­gez­tünk fel­mé­rést ano­nim kérdôív se­gít­sé­gé­vel.
Per­zisz­tá­ló Mül­ler-csô-szind­ró­ma ese­tén bel­sô nôi ne­mi szer­vek (ute­rus, cer­vix és pro­xi­má­lis va­gi­na) ta­lál­ha­tók 46XY ka­ri­o­tí­pu­sú fér­fi­ban. A 19 éves fér­fi kór­tör­té­ne­té­ben jobb ol­da­li in­gu­i­na­li­san re­ti­ne­ált he­re és hypos­pa­di­a­sis volt.
Az oxi­da­tív stressz (ROS) ál­tal oko­zott DNS-ká­ro­so­dá­sok meg­le­hetôsen gya­ko­ri­ak a fér­fi­in­fer­ti­li­tás hát­te­ré­ben. ROS-fak­to­rok ha­tá­sá­ra sé­rül a sper­mi­u­mok DNS- ál­lo­má­nya, fo­ko­zott apop­tó­zis in­dul­hat el.

Az oldalon felnőtteknek szóló tartalmak jelenhetnek meg.

Az oldal használata csak 18 éven felülieknek, vagy szülői felügyelettel ajánlott.

Az oldal megtekintéséhez ki kell jelentenie, hogy elmúlt 18 éves.

További információ az Adatkezelési tájékoztató-ban.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!